top of page
Search

Disminuir la perillositat

La portalada (Sant Julià de Lòria).L’objectiu bàsic de la fase 1 del projecte, redactat per l’agrupació d’empreses Suport i Euroconsult, va ser el de dissenyar les defenses necessàries en un tram de la CG1 d’uns 150 m. enfront potencials nous despreniments i esllavissaments provinents de la zona de talús que es va desprendre el passat 10 d’agost del 2019 i talussos adjacents, per tal de disminuir la perillositat actual en la zona fins assolir un nivell de risc residual assumible a la plataforma de la CG1.


S’ha actuat en diferents zones:


-En primer lloc s’ha consolidat de forma definitiva i permanent el mur existent de sosteniment de la CG1. A la part inferior i fins a l’alçada del nivell freàtic, s’ha construït un mur de gravetat per davant del mur actual i en els darrers 7 m, s’han substituït dues files d’ancoratges provisionals per ancoratges definitius, aprofitant la zona alta del mur de formigó amb caràcter definitiu.


-En segon lloc, s’ha construït un nou mur de protecció en trams de 5 a 9 m d’altura (protecció passiva), fonamentat a nivell de la plataforma de l’actual CG1 per augmentar el grau de protecció enfront la caiguda de blocs i possibles projeccions de roca així com nous esllavissaments de volumetria limitada.


Aquest mur es va revestir amb paquets de pneumàtics dins de malles d’acer d’alta elasticitat, per dissipar i repartir les forces en cas d’impacte.


Per la part exterior, el mur s’ha encofrat amb “Reckli” per donar una millor experiència als usuaris de la CG1.


En el talús lateral Nord i en el vessant per darrere de la cicatriu d’esllavissament, s’ha implementat un sistema d’auscultació automàtica, tant a nivell superficial amb fisurímetres i a nivell profund mitjançant inclinòmetres.


Aquests sistemes complementen la resta de sistemes de control del moviment del vessant i permetran tenir dades precises per decidir si en el futur es necessària una fase 2 d’estabilització a la zona central del vessant, ja que aquest presenta un risc acceptable.


“L’OBJECTIU BÀSIC VA SER EL DE DISSENYAR LES DEFENSES NECESSÀRIES ENFRONT POTENCIALS NOUS DESPRENIMENTS I ESLLAVISSAMENTS PROVINENTS DE LA ZONA DE TALÚS”


Aquest procediment està pensat amb l’objectiu d’optimització dels costos d’estabilització d’una possible segona Fase, condicionada a l’evolució del comportament real del terreny.


Al talús Sud, talús adjacent al esllavissat, s’ha dut a terme treballs d’estabilització i reforç mitjançant l’execució d’ancoratges de 19 a 14 metres de longitud, lligant cada fila d’ancoratge amb l’execució de bigues de lligat, per la distribució d’esforços.


S’ha reposat l’enllumenat públic en el tram i s’ha dotat de llums guia al mur de protecció. Finalment s’ha restituït la calçada, amb la mateixa distribució viaria que l’existent el dia anterior a l’esllavissada el 10 d’agost de 2019.


PROJECTE: LA PORTALADA · SANT JULIÀ DE LÒRIA

ENGINYERIA: EUROCONSULT I SUPORT

CONSTRUCTORA: UNITAS


40 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page