top of page
Search

Consolidant el futur

Updated: Sep 16, 2021

Urbanització de la unitat d'actuació SUNC-T12.Treballs Públics Comesa ha estat l’empresa adjudicatària per a les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA SUNC-T12, anomenat Prat del Portal, situat a la zona del Tarter, propietat de Molines Immobles.


L’obra civil ha constat de dues fases separades en el temps, la primera fase destinada a la canalització del Riu Valira d’Orient i la fase final assignada a la urbanització.


FASE 1


Canalització del riu Valira d'Orient


Es van dur a terme els treballs de canalització del marge dret del Riu Valira d’Orient mitjançant la construcció d’un mur de maçoneria que recorre tot el perímetre de les parcel·les de la UA, delimitant així, amb el límit de canes.


Els treballs inicials van consistir en la desbrossada de la vegetació existent per poder encabir el mur, posteriorment, com a mesura de restauració mediambiental, es van revegetar els talussos i la llera del riu amb exemplars d’espècies autòctones.


"S'han replantat espècies autòctones què han arrelat i ajuden a estabilitzar el terreny

Durant els treballs d’execució es van seguir totes les mesures mediambientals marcades pel projecte, com per exemple, la construcció de basses de decantació, reconstrucció de la llera del riu o la realització dels respectius controls de qualitat fisio-química, biòtica i del pH de l’aigua.


Prèviament, per a la protecció del medi aquàtic es va efectuar una pesca elèctrica per capturar tots els exemplars de truites en el tram afectat per poder-les traslladar a un altre tram de riu.FASE 2


Urbanització del vial i canalització dels torrents


En aquesta fase, s’han executat les obres d’urbanització de les parcel·les, amb la construcció d’un nou vial i la canalització dels torrents de l’Abeurador i el Comellar.


Inicialment s’han dut a terme les tasques de canalització dels dos torrents, per conduir les aigües fins al Riu Valira. Aquests treballs han requerit de la construcció d’un desviament provisional a la Carretera General CG2. El desviament ha estat necessari per garantir en tot moment la seguretat i la continuïtat del trànsit rodat.


Posteriorment s’han executat totes les partides d’obra de canalització i distribució de les diferents xarxes de serveis (xarxa d’aigua potable, clavegueram i aigües pluvials, enllumenat públic, xarxa elèctrica i xarxa de telecomunicacions) a les parcel·les, incloent la previsió de la xarxa urbana de distribució de calor de Feda-Ecoterm.


Finalment s’ha consolidat la Unitat d’Actuació delimitant les parcel·les amb les alineacions de les voravies i la pavimentació del vial amb la connexió de la CG2.
PROMOTOR: MOLINES IMMOBLES

PROPIETAT DELEGADA: DTG

CONSTRUCTOR: TP COMESA

11 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page