top of page
Search

CRITERIS FUNCIONALS I COMPOSITIUS

RESIDENCIAL BOSCOS · SANT JULIÀ DE LÒRIAPresentem el projecte Residencial Boscos, un conjunt de vivendes envoltades de natura on predomina la tranquil·litat, ubicades al bosc de la Rabassa a menys de dos quilòmetres del centre de Sant Julià de Lòria, obra de l’arquitecte Marc Monegal que ens explica de primera mà les característiques del projecte.El projecte, volumètricament es planteja en dos edificis, anomenats Bloc A i Bloc B, que s’uneixen en la seva part inferior, buscant una bona orientació per la major part possible d’habitatges: sud, est i oest. Cada edifici disposa d’un nucli central de comunicacions format per una escala de 1,40 m i un ascensor adaptat. Aquests nuclis són independents i serveixen a un màxim de set habitatges per planta en cadascun dels blocs.QUADRE RESUM DE SUPERFÍCIESAquests dos edificis s’uneixen en la planta soterrani que conté l’aparcament, trasters i els corresponents locals d’instal·lacions. L’aparcament té una capacitat de 57 places, de les quals se’n preveuen 2 places adaptades per a minusvàlids. Pel que fa a la reforma, s’ha contemplat d’actuar als dos Blocs i bàsicament, és un projecte de reforma i actualització de revestiments interiors, acabats interiors i exteriors i tancaments exteriors.
A més d’algun canvi de distribució (de dos habitatges se’n farà un de més gran) que afectarà als apartaments 6 i 7 de la PB del Bloc A, i el 1 i 2 de la PB del Bloc B, el projecte inclou, com a actuacions més destacades:

  • Actualització de revestiments de parets i terres dels banys actuals.

  • Canvi d’aparells sanitaris i mobiliari als banys actuals.

  • Canvi d’aparells de cuina i mobiliari a les cuines actuals.

  • Canvi d’alguns tancaments d’alumini deteriorats per uns altres de nous, però d'igual aspecte exterior.

  • Repàs general dels revestiments exteriors – pintura.

  • Actualització i reforma de la disposició de la zona d’entrada comuna de vianants, al voltant de cada Bloc.

  • Actualització i reforma de part del paviment i impermeabilitzacions dels espais comuns i circulacions que envolten els Blocs.

  • Actualització i reforma de la part central de la zona d’aparcament, a la P-1, amb la creació de 3 noves places.
SISTEMES CONSTRUCTIUS


COBERTES

Les cobertes són elements d’importància manifesta en el projecte. Tant en aplicació de la normativa existent, com per la voluntat de realitzar un edifici amb una volumetria que s’adapti al màxim al seu entorn, s'ha adoptat la solució tradicional de coberta de pissarra, amb un pendent mínim del 30%.


TANCAMENTS

La façana de l’edifici és com una pell de diferents tipus de pedra natural segons el volum, marcant unes zones massisses i unes altres més transparents combinades amb fusteria d’alumini, en un pla refós.La façana s'ha plantejat amb paret de gero de 15 cm de gruix, aïllament de llana de roca de 20 cm de gruix i paret de pedra de 15 cm de gruix convenientment lligada a la paret de fàbrica. Els gruixos i composició definitius es justifiquen segons càlculs de la K i condensacions en el projecte d’execució. La fusteria exterior és d’alumini anoditzat amb vidre tipus “climalit” amb ruptura de pont tèrmic.


PARTICIONS I ELEMENTS INTERIORS

Les divisions i elements interiors primaris que compartimenten els diferents espais interiors

garanteixen les condicions d’intimitat i aïllament acústic necessaris als diferents espais.

S'han realitzat amb un sistema de doble placa de cartó guix amb muntants metàl.lics senzills o dobles amb llana mineral, tipus “Placoplâtre” o similar.
A les dependències on no s’utilitzin divisions tipus “Placoplâtre”, s’ha aplicat la solució tradicional d’obra de fàbrica. A tot l’edifici, i com a criteri general, la fusteria interior s’ha previst de fusta, de 40 mm de gruix.


PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Tant als habitatges com passadissos, es planteja la col.locació de paviments del tipus porcellànic

– en alguns casos, tipus imitació fusta. Pel que fa a l'acabat general dels revestiments verticals interiors, aquests s’han proposat tots amb un acabat de pintura blanca.

Els banys s’han revestit amb un acabat de microciment, color clar, per dotar-lo de la màxima lluminositat possible.i el paviment s’ha deixat de rajola de ceràmica imitació fusta. A l’interior dels habitatges, el revestiment horitzontal de sostre, s’ha realitzat amb plaques de cartó-guix, que s’ha acabat amb una capa de pintura, sempre també, de color blanc.


Projecte: Residencial Boscos · Sant Julià de Lòria

Propietat Delegada: DTG

Arquitectura: MM Arquitectura · Marc Monegal

Constructora: COANSA

15 views

コメント


bottom of page